Rusza kolejny nabór wniosków na staże dla młodych

Młodzież

W związku z realizacją projektu„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krasnostawskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie ogłasza nabór wniosków na staż wyłącznie dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 r. ż., w szczególności:

– długotrwale bezrobotnych

– z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

– o niskich kwalifikacjach (tj. posiadających wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne)

Uczestnikami stażu mogą być jedynie osoby z grupy NEET (tj. osoby, które nie ukończyły 30 r. ż., z ustalonym II profilem pomocy), które nie kształcą się tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i w okresie 4 tygodni nie uczestniczyli w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)

Średni okres stażu to 6 m-cy

Wymagania w stosunku co do dalszego zatrudnienia:

  • stosunek pracy – co najmniej na okres 4 m-ce – pełny etat, co najmniej minimalne wynagrodzenie,

  • stosunek cywilnoprawny (minimum 4 m-ce oraz wartość umowy równa lub wyższa czterokrotności minimalnego wynagrodzenia)

termin przyjmowania wniosków: 02.06 – 09.06.2015 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !

(Szczegółowe informacje dotyczące możliwości udziału w projekcie uzyskają Państwo u przypisanego doradcy klienta)

Więcej…

Źródło: http://www.pupkrasnystaw.pl/