Rusza nabór wniosków na organizację staży dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy

PUP w Krasnymstawie ogłasza nabór wniosków na organizację staży dla osób bezrobotnych w ramach środków Funduszu Pracy

Nabór wniosków na organizację staży dla osób bezrobotnych

w ramach środków Funduszu Pracy

NABÓR WNIOSKÓW NA ORGANIZACJĘ STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

Termin składania wniosków

od 16.02.2015r. do 24.02.2015r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

7 dni roboczych po zakończeniu naboru

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie w godzinach urzędowania, I piętro, pok. Nr 101 lub pok. Nr 3

Kryteria naboru

Gwarancja dalszego zatrudnienia po zakończeniu stażu na okresminimum 4 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy lub w przypadku umów cywilno – prawnych z wynagrodzeniem nie niższym niż minimalne aktualnie obowiązujące miesięcznie (w 2015r. – 1750 zł )

Długość trwania stażu

6 miesięcy

W ramach niniejszego konkursu dotyczącego organizacji staży – do odbycia stażu kierowane będą osoby bezrobotne kwalifikujące się z art. 33 ust.2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2014r. poz.598 )

O sposobie rozpatrzenia wniosku organizator zostanie poinformowany pisemnie.

Jednocześnie informujemy, że wnioski wypełnione nieczytelnie lub niepełne, podpisane przez nieupoważnione osoby, bez kompletu załączników bądź oferty stażu – nie będą rozpatrywane!

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu /82/576 69 – 17 wew. 253

ZAŁĄCZNIKI

– wniosek o odbycie stażu

– oferta stażu

 Alfabetyczna Kwalifikacja Zawodów

Źródło: http://www.pupkrasnystaw.pl/artykul/233