Rusza program „Wyprawka szkolna 2015”

 

KsiążkiPomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w 2015 r. obejmuje się:

 • 1) uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej,
 • 2) uczniów:
  • a) słabowidzących,
  • b) niesłyszących,
  • c) słabosłyszących,
  • d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • e) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych oraz II i III gimnazjów.

Uczniowie klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz klas I gimnazjów nie są objęci programem „Wyprawka szkolna” zostaną im wypożyczone podręczniki w szkole, otrzymają oni również bezpłatnie materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Szczegółowych informacji na ten temat udzielą wychowawcy i dyrektorzy szkół.

W przypadku uczniów klas III szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o pomoc na podstawiekryterium dochodowego w 2015 r informujemy, że wynosi ono 574 zł netto na osobę w rodzinie.

Dofinansowanie przysługuje na zakup podręczników, jedynie w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także na zakup

materiałów edukacyjnych.

W związku z powyższym prosimy przy zakupie brać faktury (rachunki, paragony) jedynie na zakupkompletu podręczników do klasy III, prosimy nie przedstawiać rachunków na zakup ćwiczeń, atlasów, słowników itp. materiałów edukacyjnych, gdyż nie podlegają one dofinansowaniu i ich wartość nie zostanie w nim uwzględniona.

Wartość pomocy dla ucznia klasy III szkoły podstawowej nie może przekroczyć 225,00 zł.

Rodziców uczniów klas V, VI szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum, posiadających aktualne orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego prosimy o osobisty kontakt z dyrektorem szkoły lub referatem oświaty gminy Fajsławice, w celu przedstawienia warunków korzystania z programu  oraz wysokości ewentualnej pomocy.

Wnioski można będzie składać w referacie oświaty gminy Fajsławice,

w terminie od 1 sierpnia do 4 września bieżącego roku.

Tam też otrzymacie Państwo druki wniosków i niezbędne informacje o sposobie ich wypełnienia, wymaganych załącznikach oraz trybie i terminach uzyskania dofinansowania.

Szczegółowe informacje o programie „Wyprawka szkolna” w roku 2015 dostępne są również pod następującym adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271657#12271657

Źródło: http://www.fajslawice.eu/