Rusza projekt aktywizacji osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krasnostawskim

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje, iż rozpoczyna wdrażanie projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krasnostawskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w
szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Grupa docelowa – osoby młode w wieku 18- 29 lat, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne(dla których został ustalony I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym

    rozumianym jako, kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym)

  • nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,

    uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,

    potrzebnych do wykonywania pracy.

W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET,weryfikuje się czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Wsparcie dla młodych do 29 roku życia udzielane będzie zgodnie ze standardem „Gwarancji dla Młodzieży”. Wsparcie dla osób przystępujących do projektu będzie udzielane:

-osobom poniżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji,

-osobom powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 254 młodych osób.

Realizowane będą następujące działania: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe,bon na zasiedlenie, jednorazowe środków na podjęcie działalności gospodarczej, staż, szkolenie zawodowe. 

Źródło: http://www.pupkrasnystaw.pl/