Ruszają wizje lokalne domów pod montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła

Informacja o rozpoczęciu wizji lokalnych w celu wykonania dokumentacji niezbędnej do opracowania wniosku o dofinansowanie projektu polegającego na zakupie i montażu kolektorów słonecznych oraz powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Fajsławice

Wójt Gminy Fajsławice informuje, że w związku z wymogami narzuconymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu polegającego na zakupie i montażu kolektorów słonecznych oraz powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Fajsławice w ramach działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Gmina Fajsławice odstępuje od losowania potencjalnych uczestników do projektu.

Gmina Fajsławice spełnia m.in. kryterium dotyczące łącznej mocy instalacji – łączna moc instalacji z terenu Gminy Fajsławice zgłoszonych do projektu, nie przekracza 2MWe/MWth przy energii słonecznej oraz 2 MWth przy energii aerotermalnej.

Dokumentacja (na podstawie wizji lokalnych) zostanie wykonana na terenie zgłoszonych do projektu nieruchomości, których właściciele opłacili zaliczki, a także spełniają kryterium braku zaległości wobec Gminy Fajsławice.

W ramach naboru zgłoszeń do projektu, prowadzonego w okresie od 22 lutego do 4 marca 2016 roku, przyjęto 408 zgłoszeń, z czego:

–        255 na kolektory słoneczne

–        153 na pompy ciepła

Do dnia dzisiejszego wpłynęły 2 oficjalne rezygnacje (na piśmie).

Informujemy, iż na podstawie zawartej w dniu 22 kwietnia 2016 roku umowy na opracowanie dokumentacji, Firma Centrum Energii i Nowych Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zgodna 7, 97-225 Ujazd, od dnia 29 kwietnia 2016 roku rozpocznie wizje lokalne.

Wizji lokalnej dokonają pracownicy Firmy Centrum Energii i Nowych Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zgodna 7, 97-225 Ujazd:

–        Piotr Ogrodnik

–        Marcin Żurawicz

Osoby te będą posiadały imienne identyfikatory podpisane przez Wójta Gminy Fajsławice.

 Wzór identyfikatorów:

Identyfikator OZE

Identyfikator OZE 2

Pracownicy firmy Centrum Energii i Nowych Technologii Spółka z o. o. nie pobierają żadnych opłat związanych z wizją lokalną w Państwach nieruchomościach.

Zadaniem wykonawcy podczas wizji lokalnej jest:

–      ocena uwarunkowań technicznych i ustalenie czy zgłoszona nieruchomość kwalifikuje się do projektu pod względem technicznym,

–      ustalenie miejsca montażu instalacji wraz z miejscem ich włączenia do odpowiednich wewnętrznych instalacji: c.o., c.w.u., wodnej i elektrycznej budynku,

–      uzyskanie akceptacji właściciela nieruchomości w tym zakresie,

–      uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji, które będą niezbędne do zaprojektowania instalacji i opracowania wniosku o dofinansowanie projektu.
UWAGA!

Wykonanie wizji lokalnych i sporządzenie protokołu uzgodnień nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem nieruchomości do gminnego projektu.

Źródło: http://www.fajslawice.eu/