Styczniowa sesja

Na najbliższy czwartek 30 stycznia 2014 r. została zwołana sesja Rady Gminy Fajsławice.

W porządku obrad znalazło się między innymi rozpatrzenie następujących uchwał:

– w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz zasad zwrotu wydatków za w/w świadczenia.

– w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz zasad zwrotu wydatków za w/w świadczenie.

– w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania.

W tym miejscu należy przypomnieć, że nasza władza od lat nie realizuje swojego ustawowego obowiązku publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej projektów uchwał. Dlaczego to takie ważne? Jeżeli ktoś był w ostatnim czasie na sali obrad w trakcie sesji zauważył z pewnością, że Radni nie odczytują tekstu uchwały przed jej podjęciem. W gruncie rzeczy nie wiadomo więc co oni uchwalają. Aż do dnia publikacji uchwały w internecie, treść aktu jest tajna dla mieszkańców i można manipulować przy jej treści.

Dlatego w najbliższym czasie będziemy domagać się publikacji projektów uchwal na stronie BIP gminy. Jeżeli nasze apele nic nie dadzą, przed każdą sesją będziemy żądali przesłania nam treści uchwał, tak żeby z kilkudniowym wyprzedzeniem opublikować je na naszej stronie.

Wszystkich zainteresowanych losami gminy zapraszamy na sesję. My oczywiście pojawimy się tam z kamerą.