Tajemnica gminna. Czego urzędnik samorządowy nie może powiedzieć!

Pracownik samorządowy, ujawniając niektóre informacje, popełnia przestępstwo. O zasadach poufności rozmawiamy z Grzegorzem P. Kubalskim, prawnikiem, ekspertem ZPP.

Serwis Samorządowy PAP: Czego nie może wyjawić pracownik samorządowy, jako funkcjonariusz publiczny?

Grzegorz P. Kubalski, prawnik, ekspert Związku Powiatów Polskich: Mówiąc najkrócej – tego czego ujawnienia zabraniają mu przepisy prawa. Mamy tutaj do czynienia z kilkoma przypadkami. Po pierwsze informacji niejawnych w rozumieniu prawa polskiego, tj. informacji, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby niekorzystne z punktu widzenia jej interesów.

Poza tym informacji, które zostały przez konkretne przepisy zakwalifikowane jako „tajemnica służbowa” lub równoważna. Jak również informacji, co do których przepisy – w sposób wyraźny lub dorozumiany – nałożyły obowiązek zachowania tajemnicy.

Np. ustawa o pomocy społecznej zobowiązuje pracowników socjalnych do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych. Z kolei KPA wskazuje, że strona ma prawo wglądu do akt sprawy – a contrario (przeciwnie – red.) prawo takie nie przysługuje innym, a to oznacza, że organ ma obowiązek informacje tam zawarte chronić.

Są jeszcze informacje objęte tajemnicą na zasadzie umownej. Więcej…

Źródło: http://www.samorzad.pap.pl