Trawniki: Nowe stawki opłat za śmieci

W dniu 8 grudnia 2016 roku  Rada Gminy Trawniki podjęła nową uchwałę  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.  Zmieniła ona dotychczasowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Od dnia 1 stycznia 2017 roku obowiązują następujące stawki opłat za odpady komunalne:

– 8,00 zł  miesięcznie za osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób
selektywny,

-16,00 zł miesięcznie za osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób
nieselektywny.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się
z koniecznością składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty oraz ilości osób według ostatniej złożonej deklaracji.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania płatne z dołu z częstotliwością co dwa miesiące w terminach:

1) styczeń, luty – do 15 marca,

2) marzec, kwiecień – do 15 maja,

3) maj, czerwiec – do 15 lipca,

4) lipiec, sierpień – do 15 września,

5) wrzesień, październik – do 15 listopada,

6) listopad, grudzień – do 15 stycznia.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Trawniki nr 97 8689 0007 2000 0293 2000 0190 lub u inkasenta (sołtysa).

Więcej informacji na http://www.trawniki.pl/