Trawniki: Poszukiwani dwaj pracownicy socjalni

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach poszukuje do pracy 2 pracowników w zawodzie pracownika socjalnego. Wymiar czasu pracy – pełny etat. Liczba etatów – 2.

Wymagania kwalifikacyjne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego wskazane są w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320). Zgodnie z powyższymi przepisami pracownikiem socjalnym może być osoba, która:

1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie.

3. przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. przed dniem 01.05.2004 r.) była zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów;

4. przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;

5. w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia;

6. przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia;

7. była zatrudniona przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej i w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskała tytuł licencjata;

8. była zatrudniona przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej i w okresie 5,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia;

9. przed dniem 1 stycznia 2007 r. otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna;

10. do dnia 1 stycznia 2008 r. otrzymała dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny;

11. przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie i uzyskała dyplom ukończenia tych studiów.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 2. życiorys – curriculum vitae;

 3. kserokopie świadectw pracy;

 4. kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie;

 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

 6. posiadane referencje;

 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku pracy pracownik socjalny;

 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;

 10. oświadczenie o cieszeniu się nieposzlakowaną opinią;

 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach Trawniki 630, 21 – 044 Trawniki lub złożenie osobiście w pok. nr 1 w godzinach pracy tj. poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30, w kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy oferty pracy w zawodzie pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trawnikach” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2016 r. godz. 15.30. W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera, decyduje data dostarczenia do OPS w Trawnikach. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Źródło: ugtrawniki.bip.lubelskie.pl