Trawniki: Rusza bezpłatna pomoc prawna

Od 4 stycznia 2016 r. można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, która udzielana jest w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Trawnikach nr 630, (budynek byłego ośrodka zdrowia), w dniach:

poniedziałek od godz. 8:30 do 12:30

wtorek od godz. 8:00 do 12:00

środa od godz. 11:30 do 15:30

czwartek od godz. 7:30 do 11:30

piątek od godz. 8:00 do 12:00

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym, lub

 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się
  o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia
  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693
  i 1045) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub

 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie
  z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863)., Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, lub

 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U.
  z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693). Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, lub

 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
  o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203). Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, lub

 5. która nie ukończyła 26 lat. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub

 6. która ukończyła 65 lat. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub

 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznejznalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna
  z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

Szczegółowe informacje zawarte są w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
(Dz. U. z 2015, poz. 1255).

Źródło: http://www.trawniki.pl/