Ucieczka do jst. Podobno tam lepiej płacą niż w instytucjach kontrolnych

KontrolaPracownicy urzędów odpowiedzialnych za kontrolę jednostek samorządu terytorialnego rezygnują z pracy, bo w samorządach – według RIO – znajdują lepiej płatne zajęcie.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników regionalnych izb obrachunkowych, włączając w to kadrę kierowniczą (prezesów, członków kolegiów, naczelników wydziałów), wyniosło w zeszłym roku 4 566 zł – podała Krajowa Rada RIO. Odliczając od tego nagrody, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, wysokość średniej miesięcznej pensji obniża się do 4 196 zł.

W przypadku pracowników wydziałów kontroli gospodarki finansowej oraz informacji, analiz i szkoleń kwota ta maleje odpowiednio do 4 132 zł i 3 475 zł, i to jeśli uwzględni się nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. To w tej grupie następuje największa rotacja zatrudnienia.

„Jest to zjawisko niepokojące, zwłaszcza z uwagi na to, że przygotowanie pracowników do pełnienia funkcji kontrolnych, instruktażowych i analitycznych wymaga kilku lat” – alarmuje Krajowa Rada RIO.

Pracownicy wydziałów kontroli gospodarki finansowej oraz informacji, analiz i szkoleń w 2013 r. stanowili największą grupę (ponad 67 proc.) wśród pracowników izb, których, w zależność od okresu, było ok. 1300 – 1400.

Podobnie jak w latach poprzednich, jedną z głównych przyczyn odejścia funkcjonariuszy była – według Krajowej Rady RIO – zmiana miejsca pracy z uwagi na korzystniejsze warunki finansowe zaproponowane przez inne instytucje państwowe i samorządowe. 

„Poziom wynagrodzeń stanowił główną przyczynę niepokojącego, z punktu widzenia realizacji ustawowych zadań regionalnych izb obrachunkowych, zjawiska rotacji pracowników” – napisano w raporcie z działalności izb w 2013 r. 

W tym samym czasie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w administracji samorządu terytorialnego wyniosło – według danych GUS – 3 984 zł. Najwyższą średnią wynagrodzeń – 4 640 zł – odnotowano w urzędach marszałkowskich. 

Z kolei w centralnych organach administracji (m.in. ministerstwach) przeciętne zarobki to 5 087 zł, w urzędach wojewódzkich – 4 041 zł. 

/kic/Serwis Samorządowy PAP