Ułatwienie rolnikom sprzedaży żywności

Stworzenie polskim rolnikom korzystnych warunków do rozwoju produkcji i sprzedaży detalicznej, bez udziału pośredników, żywności wyprodukowanej w całości lub w części z ich własnej uprawy, chowu lub hodowli (tzw. rolniczy handel detaliczny) – to podstawowy cel ustawy przygotowywanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konsultacje publiczne, podczas których można zgłaszać uwagi i propozycje do przedstawionych w projekcie rozwiązań, potrwają do 18 maja 2016 r. Ministerstwo ponownie zachęca zainteresowane podmioty do  podejmowania inicjatywy w tym zakresie. Planuje się, że przygotowywana ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rządowego Centrum Legislacji pod linkiem http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284402 i znajduje się aktualnie na etapie konsultacji publicznych oraz uzgodnień i opiniowania.

Na mocy projektowanej ustawy planuje się, w szczególności:

1) zdefiniowanie pojęcia ,,rolniczy handel detaliczny”;

2) wskazanie organów właściwych do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego. W tym zakresie zaproponowano, aby nadzór nad właściwą jakością zdrowotną (bezpieczeństwem żywności): – w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie produkty pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego, powierzony został Inspekcji Weterynaryjnej, – w odniesieniu do żywności pochodzenia niezwierzęcego, powierzony został Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

3) przyznanie ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa oraz rynków rolnych kompetencji do określania w drodze rozporządzeń: – limitów ograniczających rozmiar działalności prowadzonej przez jeden podmiot w ramach rolniczego handlu detalicznego, – wymagań higienicznych dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny, w ramach możliwych dostosowań tych wymagań do wymogów określonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004. Takie dostosowania będą możliwe w zakładach stosujących tradycyjne metody produkcji lub obrotu żywnością, w celu umożliwienia stosowania tych metod, w zakładach zlokalizowanych w regionach szczególnych ze względu na położenie geograficzne, w celu uwzględnienia potrzeb tych zakładów, oraz w innych zakładach – wyłącznie w zakresie ich konstrukcji, organizacji i wyposażenia;

4) wprowadzenie preferencji podatkowych w postaci zwolnień przedmiotowych dla przychodów uzyskiwanych z rolniczego handlu detalicznego.

Źródło: MRiRW