Uwaga! Nadchodzą nowe wzory dowodów osobistych

Dowód osobisty 1

Urząd Gminy w Fajsławicach informuje, że od 1 marca 2015 roku wchodzą nowe przepisy dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych i Prawa o aktach stanu cywilnego.

W myśl przepisów ustawy o dowodach osobistych utworzony ma zostać elektroniczny rejestr dowodów osobistych. Dostęp do niego będą miały wszystkie urzędy gmin.

Dzięki temu wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Trzeba przy tym pamiętać, że odbioru dowodu osobistego należy dokonać osobiście w organie gminy, w którym został złożony wniosek (art. 30 ust. 1 ustawy).

Będzie także możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Nowy wzór dowodu osobistego nie będzie zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu. Format i wymiary pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.

Dowód osobisty będzie mógł odebrać także pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym (art.30 ust.4 ustawy) ale tylko w przypadku gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych tj. kiedy przyjęcie wniosku nastąpiło w miejscu pobytu wnioskodawcy,  osoba ta nie ma możliwości złożenia wniosku w urzędzie, ponieważ jest osobą chorą, niepełnosprawną lub związane jest to z inną niedającą się pokonać przeszkodą.

Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez 5 lat.

Po 1 marca 2015 roku dotychczasowe dowody osobiste zachowują ważność do daty ważności umieszczonej w dolnym prawym rogu dowodu osobistego – nie będzie więc konieczności wymiany dokumentów na nowe.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o ewidencji ludności  od 1 stycznia 2016 roku miał być zniesiony obowiązek meldunkowy.  Jednak meldunek będzie nadal obowiązywać. W trakcie prac nad ustawą wyszło, że ponad 100 ustaw i rozporządzeń wymagało by zmiany w przypadku zniesienia obowiązku meldunkowego.  Adres zamieszkania jest niezbędny do realizacji m.in.: organizacji wyborów, planowania obwodów szkolnych, realizacji powszechnego obowiązku obrony, określania funduszy sołeckich i subwencji dla gmin, kontroli legalności pobytu cudzoziemców,  na potrzeby postępowań sądowych dane o adresie pozyskują również sami obywatele. W przyszłości rejestr PESEL ma być uzupełniony o adres do korespondencji, który ma być gromadzony fakultatywnie.

Część przepisów regulujących kwestię meldunków już obowiązuje i tak:

-wszystkie czynności związane z wymeldowaniem i zameldowaniem można wykonać w jednym urzędzie (wcześniej trzeba było się wymeldować w jednym urzędzie, aby zameldować się w drugim),

-wydłużony został z 4 do 30 dni termin na zgłoszenie meldunku,

-wszystkie formalności związane z zameldowaniem i wymeldowaniem może załatwić ustanowiony pełnomocnik,

-przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego nie trzeba podawać m. in. informacji

o wykształceniu i obowiązku wojskowym,

-złagodzono też procedury związane z wyjazdem za granicę. Obowiązek zgłoszenia wyjazdu dotyczy osób, które wyjeżdżają na okres powyżej sześciu miesięcy (dotychczas trzech miesięcy),

-zniknął obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej na pobyt czasowy nieprzekraczający trzech miesięcy,

-zrezygnowano z obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.

Nowe Prawo o aktach stanu cywilnego ma uprościć obieg i dostęp do różnych dokumentów. Nakłada na kierowników USC obowiązek prowadzenia  elektronicznej rejestracji aktów, urodzeń, małżeństw i zgonów. Na podstawie akt wprowadzonych do bazy BUSC będzie można uzyskać odpis w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju.

W każdym urzędzie stanu cywilnego bez względu na miejsce zamieszkania będzie można załatwić następujące sprawy:

– złożenie zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

-rejestracja zdarzenia cywilnego, które miało miejsce za granicą,

-odtworzenie zagranicznego aktu stanu cywilnego,

-otrzymanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

– otrzymanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z polskim prawem można zawrzeć małżeństwo za granicą,

-dokonanie administracyjnej zmiany imienia i nazwiska.

Nowe przepisy wprowadzają także zaświadczenie o stanie cywilnym ( art.49 ust. 2).

Na wniosek zainteresowanego, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie  będzie też można uzyskać odpis aktu, zaświadczenie o stanie cywilnym lub zaświadczenie

o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych  w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu( art.44 ust. 6).

Przy załatwianiu spraw w urzędzie nie będzie konieczności przedstawiania odpisów aktów np. do załatwienia spraw związanych z zawarciem związku małżeńskiego. Trzeba przy tym pamiętać, że obecna baza BUSC jest pusta i będzie się zapełniać z chwilą rejestracji urodzeń małżeństw i zgonów oraz załatwiania innych spraw.  W takim przypadku gdy akt stanu cywilnego przechowywany jest w księdze innego urzędu a niezbędny  jest do załatwienia sprawy np. wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego kierownik USC musi wystawić zlecenie migracji aktu a po jego otrzymaniu aktu może ostatecznie załatwić sprawę.

Ponieważ przeniesienia tego aktu dokonuje się w ciągu 10 dni roboczych (art. 125 ust. 4 ustawy – w przypadku aktu z innego urzędu stanu cywilnego) wydłuży do termin wydania zaświadczenia konkordatowego (zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa), zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, złożenia zapewnienia przewidzianego do zawarcia małżeństwa oraz innych czynności gdzie migrowany akt trzeba dołączyć.

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub wydanie zaświadczenia zostanie złożony do kierownika, który przechowuje księgę, dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku (art. 125 ust.3).

Zgodnie z nowa ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego od 1.01.2015 roku wydaje

się z urzędu 1 odpis skrócony, po dokonaniu rejestracji zdarzenia, osobie zgłaszającej to zdarzenie (art.47 ust.1)-do 31.12.2014 roku były to 3 odpisy skrócone zwolnione z opłaty skarbowej.

Nowe przepisy rozszerzają możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego. Do tej pory było to dozwolone tylko w szczególnych przypadkach (np. z powodu pobytu jednego z przyszłych małżonków w szpitalu lub zakładzie karnym). Za dodatkową opłatą ok. 1tys. zł urzędnik udzieli ślubu w ogrodzie czy innym wybranym miejscu, pod warunkiem, że gwarantuje ono ,,zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników”.

Ustawa Prawa o aktach stanu cywilnego przewiduje 6-miesięczny okres przejściowy. Oznacza to, że urzędy stanu cywilnego przez 6 miesięcy będą mogły pracować na tych samych zasadach co do tej pory. Bowiem mimo wdrożenia nowego systemu ustawa zapewnia równoległe funkcjonowanie dotychczasowych aplikacji ( do 31.08.2015 roku).

Najpóźniej do 31.12.2015 roku akty stanu cywilnego, które zostały sporządzone lub w których zamieszczono wzmianki lub przy których zamieszczono przypiski na podstawie przepisów dotychczasowych w okresie od 1 marca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. (w tzw. okresie przejściowym) podlegają przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego. Starsze dokumenty będą przenoszone do systemu stopniowo np. przy okazji dokonywania zmian w akcie lub wydawania odpisów.

Biorąc pod uwagę ogrom aktów stanu cywilnego dotyczących wszystkich obywateli, które należy wprowadzić do centralnego rejestru w formie elektronicznej, minie kilka lat, zanim odczujemy zmiany. W pierwszej kolejności skorzystają rodzice nowo narodzonych dzieci po 1 marca 2015 r. czy zawierający związek małżeński po tej dacie, ich akty w pierwszej kolejności rozpoczną ,,e-życie”.

Źródło: http://www.fajslawice.eu/