Vademecum wyborcy

wybory2014

 1. Kiedy i gdzie głosować.

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostały zarządzone na dzień 16 listopada 2014 roku.

Głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych określonych w Obwieszczeniu Wójta Gminy Fajsławice w godzinach od 7.00 do 21.00.

 1. Kto ma prawo udziału w głosowaniu.

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wójta ma obywatel polski, który:

•najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

•nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

•nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

•nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału   Stanu,

•jest wpisany do stałego rejestru wyborców w Gminy Fajsławice (tzn. posiada w Gminie Fajsławice zameldowanie na pobyt stały i nie wpisał się do rejestru wyborców w innej gminie albo został wpisany do rejestru wyborców w Gminie Fajsławice na swój pisemny wniosek).

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do rady gminy oraz wójta mają także stale zamieszkujący na terenie gminy Fajsławice  i wpisani do rejestru wyborców obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi którzy:

•najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat,

•nie zostali pozbawieni praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

•nie zostali ubezwłasnowolnieni prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 10 § 1 pkt 2 i § 2 Kodeksu wyborczego).

 1. Wpis do rejestru wyborców.

Wpis do rejestru wyborców obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim następuje na jego wniosek złożony w Urzędzie Gminy Fajsławice o ile posiada na terenie gminy stałe miejsce zamieszkania.

We wniosku podaje się:

•nazwisko i imiona,

•imię ojca,

•datę urodzenia,

•numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

•adres zameldowania wyborcy na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały.

Do wniosku dołącza się:

•kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,

•pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje: swoje obywatelstwo, adres stałego zamieszkania na terenie Gminy Fajsławice.

Dokumenty niesporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Dotyczy to również innych dokumentów składanych przez obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Wójt Gminy rozpatruje wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w ciągu 3 dni.

Wzory wniosku o wpisanie do rejestru wyborców oraz pisemnej deklaracji załączanej do wniosku są do pobrania na dole strony (załącznik nr 1) oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczejwww.pkw.gov.pl.

W imieniu Wójta Gminy Fajsławice wnioski przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich (I piętro-pokój nr 14, USC) w godzinach 700 do 1500.

 1. Warunki udziału w głosowaniu

Głosowanie w wyborach do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz

w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyborcy głosują w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca ich stałego zamieszkania, za wyjątkiem osób przebywających w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

Zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania nie wydaje się.

A . Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania.

Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy Fajsławice, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców gminy Fajsławice na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców.

Wyborca zameldowany na pobyt czasowy w gminie Fajsławice (przebywający czasowo), który nie został wpisany do stałego rejestru wyborców w gminie zostanie ujęty w spisie wyborców w miejscu jegozameldowania na pobyt stały.

B. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalu, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach.

Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich

w spisie wyborców.

C. Dopisywanie wyborców do spisów w dniu głosowania.

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy :

•zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a Urząd Gminy Fajsławice potwierdzi, że są ujęci w rejestrze wyborców i urząd nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania,

•zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę placówkę przed dniem wyborów.

 1. Udostępnienie spisów wyborców.

W okresie między 27 października 2014 r. a 10 listopada 2014 r. każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy czy został w spisie wyborców uwzględniony.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy zawierający dane osobowe umożliwiające odnalezienie wyborcy w spisie tj. imię (imiona), nazwisko oraz adres zamieszkania.

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców jest do pobrania na dole strony  

(załącznik nr 2).

Wnioski o udostępnienie spisu wyborców można składać w Wydziale Spraw Obywatelskich, (I piętro-pokój nr 14, USC) w godzinach 700 do 1500.

II. NFORMACJE DLA WYBORCÓ NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 1. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach.

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w gminie Fajsławice ma prawo do uzyskiwania informacji o:

– terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

– właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

– lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego,

– warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;

– komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

– warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez upoważnioną przez Wójta Gminy  osobę – telefonicznie (nr 81 585 30 55)

lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej.

We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

 1. Prawo do głosowania korespondencyjnego.

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy wpisani do stałego rejestru wyborców

w gminie Fajsławice posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

– całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności

do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 poz. 1440, z późn. zm.);

– niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

– całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

– o zaliczeniu do I gruру inwalidów;

– o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

– a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi Gminy Fajsławice najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów tj. do 26 października 2014 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców Gminy Fajsławice, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Wniosek o zamiarze głosowania korespondencyjnego do pobrania na dole strony (załącznik nr 3)

W imieniu Wójta wnioski o zamiarze głosowania korespondencyjnego przyjmuje Sekretarz Gminy (tel. 81 585 30 55) w godzinach 700 do 1500.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego w gminie Fajsławice.

Wyborca, nie później niż 7 dnia przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a — jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

Po oddaniu głosu kartę do głosowania należy umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów. Termin nadania koperty zwrotnej wyborca może ustalić w trakcie doręczania mu pakietu wyborczego.

Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni

w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach na polskich statkach morskich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

 1. Prawo do głosowania przez pełnomocnika.

Wyborcy niepełnosprawni, o których mowa w części informacji dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w gminie.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również osoby kandydujące w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed Wójtem Gminy lub przed innym pracownikiem

upoważnionym przez Wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca wpisany do rejestru wyborców

W gminie Fajsławice składa wniosek do Wójta Gminy.

W imieniu Wójta Gminy wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przyjmuje upoważniony pracownik (I piętro-pokój nr 14, USC)

w godzinach 700 do 1500.

Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów tj.

do 7 listopada 2014 roku. Wzór wniosku ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – druk do pobrania na dole strony (załącznik nr 4)

Do wniosku należy dołączyć:

– pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa — wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – druk do pobrania na dole strony (załącznik nr 5);

– kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia

niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

– kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem,  jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców Gminy Fajsławice.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy chyba,

że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na terenie gminy Fajsławice.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia Wójtowi Gminy Fajsławice lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

W imieniu Wójta Gminy oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa przyjmuje upoważniony pracownik, (I piętro-pokój nr 14, USC) w godzinach 700 do 1500.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

 1. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego.

Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Fajsławice najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów tj. do 11 listopada 2014 roku.

Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna będzie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w obwieszczeniu Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych – druk do pobrania na dole strony (załącznik nr 6).

Wnioski składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich (I piętro-pokój nr 14, USC) w godzinach 700 do 1500.

 1. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, w lokalu wyborczym. Zamiar głosowania przy użyciu nakładki powinien być zgłoszony Wójtowi Gminy najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów tj. do 26 października 2014 roku.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania wyborcy.

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

 1. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym.

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Załącznik nr 1 – WNIOSEK O WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW

Załącznik nr 2 – WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW

Załącznik nr 3 – ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ WYBORCĘ NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Załącznik nr 4 – WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA

Załącznik nr 5 – ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA

Załącznik nr 6 – WNIOSEK O WPISANIE DO SPISU WYBORCÓW


Źródło: http://www.fajslawice.eu/