W Piaskach poszukują asystenta rodziny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piaskach w ramach realizacji: „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”.

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna (umowa o świadczenie usług)

Liczba stanowisk – 1

Okres związania umową: od dnia podpisania do 31.12.2015 r.

Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada:

a)     wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki
o rodzinie lub praca socjalna lub

b)  wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 272 poz.1608)
i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c)     wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

d)     prawo jazdy kategorii „B”;

 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 2. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 3. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
  z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
 4. umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 5. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną odporność na sytuacje stresowe,
 6. znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną i ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 7. prawo jazdy kategorii „B”

ZAKRES PRACY:

Głównym obowiązkiem asystenta rodziny będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny. Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez OPS z terenu gminy Piaski, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny będzie:

a)     współpracował z jednostkami administracji samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

b)     pomagał rodzinie w wypełnianiu zadań opiekuńczo-wychowawczych;

c)     pomagał i edukował w kwestii racjonalnego zarządzania budżetem domowym;

d)     pomagał rodzinie w rozwiązywaniu problemów socjalnych, wspierał ich aktywność społeczną;

e)     motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

 

Szczegółowy zakres obowiązków asystenta rodziny określa art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 poz. 332).

Asystent rodziny prowadził będzie pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub
w miejscu wskazanym przez rodzinę.

Asystent rodziny może wykonywać pracę poza godzinami pracy pracowników socjalnych,
w tym w soboty.

Asystent rodziny musi posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej
i zespołowej oraz powinien być otwarty na kontakt z ludźmi. Wskazane jest dysponowanie telefonem oraz samochodem.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 1. Życiorys;
 2. List motywacyjny (własnoręcznie podpisany);
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 4. Kserokopia dowodu osobistego;
 5. 5.   Oświadczenie (własnoręcznie podpisane) o następującej treści: „Ja, niżej podpisany/a oświadczamiż:

–      nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona,

–      wypełniam obowiązek alimentacyjny (wprzypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułualimentacyjnego),

–      nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe”;

 1. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny;
 2. Oświadczenie (własnoręcznie podpisane) dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” –

DODATKOWE INFORMACJE:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej (decyduje data wpływu do OPS) do dnia 4 września 2015 r. godz. 9 w sekretariacie OPS lub na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach ul. Lubelska 80 , 21-050 Piaski
z dopiskiem na kopercie: ”Asystent rodziny – nabór”.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Gminy Piaski oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piaskach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. (81) 58-21-362