Wademecum wyborcy – Wybory do Parlamentu Europejskiego

     1. Kiedy i gdzie głosować.

Wybory do Parlamentu Europejskiego zostały zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

Głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych określonych w Obwieszczeniu Wójta Gminy Fajsławice w godzinach od 7.00 do 21.00.

     2. Kto ma prawo udziału w głosowaniu w gm. Fajsławice

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • jest wpisany do stałego rejestru wyborców gm. Fajsławice (tzn. posiada w gm. Fajsławice zameldowanie na pobyt stały i nie wpisał się do rejestru wyborców w innej gminie albo został wpisany do rejestru wyborców w gm. Fajsławice  na swój pisemny wniosek).

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Parlamentu Europejskiego mają także stale zamieszkujący w gm. Fajsławice i wpisani do rejestru wyborców obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi którzy:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat,
 • nie zostali pozbawieni praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie zostali ubezwłasnowolnieni prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 10 § 1 pkt  2 i § 2 Kodeksu wyborczego).

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.

     3. Wpis do rejestru wyborców.

Wpis do rejestru wyborców obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim następuje na jego wniosek złożony w Urzędzie Gminy Fajsławice o ile posiada w gm. Fajsławice stałe miejsce zamieszkania.

We wniosku podaje się:

 • nazwisko i imiona,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • adres zameldowania wyborcy na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na  pobyt stały.

Do wniosku dołącza się:

 • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
 • pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje: swoje obywatelstwo, adres stałego zamieszkania w gm. Fajsławice.

Dokumenty niesporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Dotyczy to również innych dokumentów składanych przez obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że Wójt Gminy Fajsławice ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku.

Obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim wpisany w Polsce do rejestru wyborców nie ma prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanego na podstawie przepisów innego państwa Unii Europejskiej, w tym w kraju swojego pochodzenia.

Wzory wniosku o wpisanie do rejestru wyborców oraz pisemnej deklaracji załączanej do wniosku są do pobrania na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

W imieniu Wójta Gminy wnioski przyjmuje Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 14 (USC) w godzinach 7,00 do 15.00.

     4. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.

Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu wyborców na wniosek wyborcy.

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na własny wniosek — przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w gm. Fajsławice, jeżeli w dniu wyborów będzie czasowo przebywał na terenie gm. Fajsławice i złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Fajsławice najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 20 maja 2014 r.

Wnioski te składa się w Referacie Spraw Obywatelskich,

pokój nr 14 (USC) w godzinach 7.00 do 15.00.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w gm. Fajsławice  składają wyborcy, którzy będą ujęci w spisie wyborców w gm. Fajsławice , najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014 r.

Wniosek może być złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem

osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców .

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje Referat Obywatelskich, pokój nr 14 (USC) w godzinach 7.00 do 15.00.

UWAGA!

W dniu 23 maja 2014 r. zaświadczenia o prawie do głosowania będą wydawane tylko do godz. 14,30.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, aresztach śledczych.

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców. Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą.

Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, może wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania, jeśli przedłoży obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport oraz dokument potwierdzający, że stale zamieszkuje za granicą.

Dokumentem takim może być np. karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą lub dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą. Na tej podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze taką osobę do spisu wyborców, zaznaczając to w paszporcie przez odciśnięcie pieczęci komisji i wpisanie daty na ostatniej wolnej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe.

Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.

Dopisywanie wyborców do spisów w dniu głosowania.

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

 • przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
 • zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a Urząd Gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie,
 • stale zamieszkują za granicą i głosują w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu,
 • zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę placówkę przed dniem wyborów,
 • chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.

     5. Udostępnienie spisów wyborców.

W okresie między 5 maja 2014 r. a 19 maja 2014 r. każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy Fajsławice czy został w spisie wyborców uwzględniony.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy zawierający dane osobowe umożliwiające odnalezienie wyborcy w spisie tj. imię (imiona), nazwisko oraz adres zamieszkania.

Wnioski o udostępnienie spisu wyborców można składać w Referacie Spraw Obywatelskich,  pokój nr 14 (USC) w godzinach 7.00 do 15.00.

Druki do pobrania na stronie internetowej Gminy Fajsławice.