Wojewoda wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Suchodołach w pasie drogi krajowej nr 17 na odcinku Lublin – Zamość

Działka 1397 Suchodoły

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Suchodołach w pasie drogi krajowej nr 17 na odcinku Lublin – Zamość (przejście poprzeczne kanalizacji podciśnieniowej – 1 szt. i kanalizacji tłocznej – 1 szt.)   

 OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego

i udzieleniu pozwolenia na budowę

          Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2015 r., została wydana decyzja nr 84/15, znak: IF.I.7840.3.13.2015.HP, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Suchodołach w pasie drogi krajowej nr 17 odcinek Lublin – Zamość (przejście poprzeczne kanalizacji podciśnieniowej – 1 szt. i kanalizacji tłocznej – 1 szt.), na działce nr 1397 obręb ewidencyjny Suchodoły, gmina Fajsławice.

Zgodnie z przepisami strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, II piętro, pokój nr 212, telefon 81 74 24 245, w godzinach pracy Urzędu.

                                                          Z upoważnienia Wojewody Lubelskiego

                                                           Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury

                                                                           /-/ Piotr Matyś