Wójt szuka pracownika od funduszy unijnych

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ________________________________________________________________________________ I. Wójt Gminy Fajsławice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Fajsławice Fajsławice 107 21-060 Fajsławice 2. Nazwa stanowiska urzędniczego: inspektor do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych 3. Liczba/wymiar etatu: pełny etat ________________________________________________________________________________ II. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku): 1. wykształcenie wyższe, magisterskie, preferowane prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne; 2. dobra znajomość zagadnień związanych z tworzeniem projektów, w tym projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, przygotowaniem wniosków o dofinansowanie, wdrażaniem projektów finansowanych ze środków zewnętrznych; 3. dobra znajomość zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych, w tym zasad kwalifikowania projektów w perspektywie finansowej 2014-2020; 4. co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy związanej z tworzeniem, wdrażaniem i rozliczaniem projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym: – doświadczenie w opracowaniu co najmniej sześciu projektów, w tym dwóch projektów infrastrukturalnych, – doświadczenie w koordynowaniu realizacji co najmniej jednego projektu, 2 – doświadczenie w uczestniczeniu w procesach negocjacyjnych z instytucjami organizującymi konkursy, – doświadczenie w rozliczaniu pomocy de minimis, 5. posiadanie obywatelstwa polskiego; 6. pełna zdolność do czynności prawnych; 7. korzystanie z pełni praw publicznych; 8. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku; 10. nieposzlakowana opinia; 11. znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego; 12. znajomość przepisów o zamówieniach publicznych; 13. umiejętność obsługi komputera z zakresie pakietu biurowego OpenOffice. Kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. ________________________________________________________________________________ III. Wymagania dodatkowe: 1. ukończone studia podyplomowe, szkolenia, kursy z zakresu funduszy strukturalnych, 2. samodzielność i dyspozycyjność, 3. dobra organizacja pracy, umiejętność syntezy i analizy danych, 4. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, inicjatywa, 5. umiejętność zwięzłego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej, 6. umiejętność pracy w zespole, kształtowania kontaktów z podmiotami zewnętrznymi, umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz, 7. wysoka kultura osobista, 8. prawo jazdy kategorii B. ________________________________________________________________________________ IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: – wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków finansowych, w tym z funduszy pomocowych, Unii Europejskiej oraz krajowych (z budżetu państwa, samorządu województwa, fundacji, itp.); – opracowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów, w tym projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, przygotowanie wniosków o dofinansowanie; – wdrażanie (obsługa) projektów finansowanych ze środków zewnętrznych; – prowadzenie raportowania, monitoringu i sprawozdawczości, zgodnie z obowiązkami, wynikającymi z umów o dofinansowanie projektów; – przygotowywanie dokumentów związanych z rozliczaniem wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów; 3 – współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, uczestniczenie w procesach aplikacyjnych; – prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, związane z realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro; – uczestniczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, związane z realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro. ________________________________________________________________________________ V. Warunki pracy na stanowisku: – praca o charakterze administracyjno-biurowym z obsługą urządzeń technicznych; – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, z zastosowaniem narzędzi informatycznych; – możliwe kilkudniowe wyjazdy, w tym zagraniczne; – praca w budynku Urzędu Gminy Fajsławice; – praca w godzinach: 7:00–15:00; – praca w zespole. ________________________________________________________________________________ VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W marcu 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Fajsławice w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%. ________________________________________________________________________________ VII. Wymagane dokumenty: – list motywacyjny; – życiorys z opisem przebiegu nauki i dotychczasowej pracy (doświadczenia zawodowego); – kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe; – kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność; – oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych; – oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych; – oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, Życiorys i list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058, z późn. zm.)” oraz numerem telefonu kandydata lub adresem poczty elektronicznej.

________________________________________________________________________________

4 VIII. Informacje dodatkowe: W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru. W pozostałych przypadkach umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do Urzędu Gminy Fajsławice, 21-060 Fajsławice 107, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: inspektor do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych” w terminie do dnia 27 czerwca 2016 r., do godz. 15:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Fajsławice (http://ugfajslawice.bip.e-zeto.eu) i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Fajsławice.

Źródło: http://www.ugfajslawice.bip.e-zeto.eu/