Wsparcie nawet do 350 tys. zł dla obywateli działających na rzecz demokracji

obywatele_dla_demokracji

Fundacja im. Stefana Batorego ogłosiła III nabór wniosków do programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach tego naboru organizacje pozarządowe z całej Polski mogą starać się o dotacje do 350 tys. zł co może stanowić nawet 90% wartości projektu. Kwota przeznaczona na dotacje w III edycji to 9 138 750 euro.

O dotacje mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia, które: mają osobowość prawną i są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym; nie działają w celu osiągnięcia zysku; są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych; nie są instytucjami religijnymi; w swojej działalności kierują się interesem publicznym, wartościami demokratycznymi i przestrzegają praw człowieka.

Dotacje będą przyznawane na działania mieszczące się w następujących obszarach tematycznych:

  • Partycypacja obywatelska – angażowanie obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne, procesy kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym;

  • Kontrola obywatelska – sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego oraz zwiększenie ich przejrzystości i przestrzegania reguł dobrego rządzenia;

  • Zwalczanie dyskryminacji – promocja i ochrona praw człowieka, zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, płeć lub orientację seksualną;

  • Wykluczenia społeczne – zwiększanie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego oraz włączanie tych grup w procesy decyzyjne;

  • Dzieci i młodzież (do 25 roku życia) – edukacja dzieci i młodzieży w zakresie praw człowieka, kształtowanie postaw obywatelskich, uwrażliwianie na problemy nietolerancji i dyskryminacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży.

W ramach programu można uzyskać dotację od 50 tys. zł do 250 tys. – jeśli projekt będzie organizowała jedna organizacja lub do 350 tys. zł – jeśli projekt będzie organizowany w partnerstwie. Część środków z dotacji można przeznaczyć na wzmocnienie i rozwój organizacji aplikującej w konkursie.

Wkład własny na realizacje projektu to 10% jego wartości – połowę wkładu własnego może stanowić praca wolontariuszy zaangażowanych w realizacje projektu.

Nabór wniosków od 01.09.2014 do 15.10.2014.

Dokładny opis programu i dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie www.ngofund.org.pl

Źródło informacji: www.ascendconsulting.pl