Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie

SądW 2015 roku kończy się kadencja ławników pełniących swoją funkcję w sądach powszechnych. Rada Gminy Fajsławice wybiera 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie na kadencję 2016–2019

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133, z późn. zm.) rada gminy jest organem, który dokonuje wyboru ławników spośród kandydatów którzy:

1)  posiadają obywatelstwo polskie i korzystają w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,

2)  są nieskazitelnego charakteru,

3)  ukończyli 30 lat,

4)  są zatrudnieni, prowadzą działalność gospodarczą lub mieszkają w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)  nie przekroczyli 70 lat,

6)  są zdolni, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławników,

7)  posiadają co najmniej średnie wykształcenie.

Ławnikiem nie mogą zostać osoby:

1)  zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)  wchodzące w skład organów od których orzeczenia,  można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)  funkcjonariusze policji  i inne osoby  zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)  adwokacji, aplikanci adwokaccy,

5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)  duchowni,

7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)  funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)  radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Ławnikiem można być wybranym jednocześnie tylko  w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają bezpośrednio radom gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50–ciu obywateli, mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących na terenie Gminy Fajsławice.

Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r., Nr 121, poz. 693).

Do karty kandydat ma obowiązek dołączyć:

1)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Koszty opłat za w/w zaświadczenia ponosi kandydat na ławnika.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Zgłoszenia w zamkniętej kopercie z opisem „dot. wyboru ławników na kadencję    2016 – 2019”  należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Fajsławice, 21-060 Fajsławice 10, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Zgłoszenia kandydatów, którzy nie spełniają w/w wymogów lub, które wpłyną po terminie, pozostawia się bez biegu.

Najpóźniej w październiku 2015 roku Rada Gminy Fajsławice dokona wyboru ławników w głosowaniu tajnym. Listy wybranych ławników wraz ze zgłoszeniami i załączonymi do nich dokumentami przesyłane są prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października.

Dodatkowe informacje w sprawie wyboru ławników można uzyskać u Sekretarza Gminy Fajsławice, tel. (81) 58-53-055.

Źródło: http://www.ugfajslawice.bip.e-zeto.eu/