Wyłożono do wglądu nowy projekt studium. Nie ma w nim miejsca dla elektrowni wiatrowych

Od 1 kwietnia mieszkańcy gminy mogą zapoznawać się i wnosić uwagi do nowego projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Różni się on w znacznym stopniu od wcześniejszej propozycji, przedstawionej mieszkańcom w 2013 r.

Dokument ten będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w okresie od 01 kwietnia 2015 r. do 04.05.2015 r., w siedzibie Urzędu Gminy Fajsławice, w godzinach od 10:00 do 14:00. Z jego treścią można zapoznać się także na stronie internetowej gminy.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium i w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Fajsławicach w godzinach od 10:00 do 11:00.

Aktualnie można wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Należy je składać na piśmie lub ustnie do protokołu, za pomocą poczty elektronicznej  na adres e-mail: sekretariat@fajslawice.eu lub do Wójta Gminy Fajsławice z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2015 r.

Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie do tego dokumentu zapisów, które zabraniają budowy na terenie naszej gminy farmy wiatrowej. Na projekcie pojawiło się też wiele obszarów, które zmieniają przeznaczenie gruntów z rolniczego na budowlane.

Projekt zmian studium-page-001

SM