Wyłożono do wglądu nowy projekt studium

Budynek Urzędu Gminy w Fajsławicach

Fajsławice, dnia 23 marca 2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice

            Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w projektu zmiany studium w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniach od 01.04.2015 r. do 04.05.2015 r., w siedzibie Urzędu Gminy Fajsławice, 21-060 Fajsławice 107 w godzinach od 10:00 do 14:00 oraz o jego publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obejmuje granice administracyjne gminy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.04.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Fajsławicach w godzinach od 10:00 do 11:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), oraz art. 46 pkt 1, art. 39 ust. 1 pkt 3, art. 40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany studium, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262, ze zm.) na adres

e-mail: sekretariat@fajslawice.eu do Wójta Gminy Fajsławice z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2015 r.

Wójt Gminy Fajsławice

/-/ Tadeusz Chruściel