Zapisy na listę rezerwową na zakup i montaż instalacji OZE

Wójt Gminy Fajsławice informuje, że w terminie od 14 do 16 marca 2017 roku w godz. 8.00-15.00 w Urzędzie Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice, pok. 5, prowadzony będzie nabór zgłoszeń na listę rezerwową o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach projektu „Instalacje solarne oraz pompy ciepła do CWU, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice” 4.1 RPO WL.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) należy składać wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem innej osoby.

Deklaracje złożone w inny sposób lub poza powyżej określonym terminem, nie będą rozpatrywane.

Kolejność zgłoszeń na listę rezerwową nie będzie miała wpływu na zakwalifikowanie do projektu!

Zgłoszenie musi spełnić wymogi określone w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanym do realizacji przez Gminę Fajsławice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, a także kryteria narzucone przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (w tym zapisy określone we wniosku o dofinansowanie projektu).

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu oraz zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu, na terenie Gminy Fajsławice w ramach projektu zrealizowanych zostanie:

–         241 instalacji kolektorów słonecznych, w tym 147 instalacji 2 paneli solarnych z zasobnikiem 300 litrów oraz 94 instalacje 3 paneli solarnych z zasobnikiem 400 litrów;

–         146 pomp ciepła do CWU.

Osoby znajdujące się na liście rezerwowej, wezmą udział w projekcie jedynie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczenia z udziału w projekcie.

Wybór uczestników do projektu nastąpi w drodze losowania. Termin losowania zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Fajsławice www.fajslawice.eu

Przykładowo: gdy zrezygnuje lub wykluczona zostanie z udziału w projekcie osoba zapisana na instalację składającą się z 2 paneli solarnych, z listy rezerwowej wybrane zostaną wyłącznie zgłoszenia na 2 panele solarne i spośród nich wylosowane zostanie zgłoszenie na taki sam rodzaj instalacji.

Wylosowany z listy rezerwowej Uczestnik, na wezwanie Gminy Fajsławice, we wskazanym terminie zobowiązany będzie do podpisania umowy wewnątrzprojektowej i wpłaty całości wkładu własnego na określony w umowie rachunek Urzędu Gminy Fajsławice.

 Nie dokonanie przez Uczestnika projektu wpłaty i/lub nie dostarczenie wymaganych dokumentów we wskazanym terminie i określonej wysokości, będzie równoznaczne z jego rezygnacją z udziału w projekcie.

Dokumenty, które należy złożyć, aby ubiegać się o uczestnictwo w projekcie:

  1. Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie.
  2. Załącznik nr 1 – zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych

lub

Załącznik nr 2 – zakup i montaż instalacji pomp ciepła;

3. Umowa użyczenia (należy złożyć 2 egzemplarze – oryginały).

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanym do realizacji przez Gminę Fajsławice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Fajsławice, Fajsławice 107 oraz w linku poniżej:

http://www.fajslawice.eu/504-informacja-dotyczaca-projektu-instalacje-solarne-oraz-pompy-ciepla-do-cwu-jako-zrodlo-energii-odnawialnej-w-gminie-fajslawice-4-1-rpo-wl

Źródło: http://www.fajslawice.eu/