Zaproszenie na czwartą sesję Rady Gminy Fajsławice

Budynek Urzędu Gminy w Fajsławicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. Nr 594, z późn. zm.).

zwołuję

IV sesję Rady Gminy Fajsławice

na poniedziałek, 22 grudnia 2014 roku o godz. 14.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

– w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 -2017

– w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

8.      Wolne wnioski i informacje.

9.       Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

 

 

Źródło: http://www.fajslawice.eu/