Zaproszenie na grudniową sesję Rady Gminy Fajsławice

Rada Gminy Fajsławice

ZAWIADOMIENIE   

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.)

 zwołuję

XIV sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 7 grudnia 2015r. (poniedziałek), o godz.13.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

– przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 dla Gminy Fajsławice,

-przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 dla Gminy Fajsławice,

– uchwalenia statutów sołectw Gminy Fajsławice,

– trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Fajsławice oraz niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

– uchwalenia Programu Współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok,

– zmiany uchwały Nr XII/38/2015 z dnia 16 października 2015r. w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Gminy Fajsławice do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                         (-) Andrzej Wójcik