Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy Fajsławice

Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy Fajsławice

Rada Gminy Fajsławice

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013r. Nr 594, z późn. zm.).

 zwołuję

IX sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 8 czerwca 2015r. (poniedziałek), o godz.14.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Informacje o pracach Komisji Rady.
  5. Informacje o bieżącej pracy Wójta.
  6. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.
  7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014r.

a) dyskusja

b) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Fajsławice z wykonania budżetu za 2014 rok.

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Fajsławice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

  1. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

-zmian w budżecie na 2015 rok

-zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2018

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                            (-) Andrzej Wójcik