Zaproszenie na kwietniową sesję Rady Gminy. Wraca sprawa finansowania przebudowy wąwozu lessowego w Siedliskach

Rada Gminy Fajsławice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. Nr 594, z późn. zm.).

zwołuję

VII sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 28 kwietnia 2015 r. (wtorek), o godz. 14:00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

Proponuję następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.    Informacje o pracach Komisji Rady.

5.    Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.    Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.    Dyskusja nad przystąpieniem Gminy Fajsławice do Stowarzyszenia na rzecz wspierania spójności Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego.

8.    Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

–    w sprawie zmian w budżecie gminy Fajsławice na 2015 r.,

–    w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice.

7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik