Zaproszenie na listopadową sesję Rady Gminy

Rada Gminy Fajsławice

ZAWIADOMIENIE   

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.)

 zwołuję

XIII sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 17 listopada 2015r. (wtorek), o godz.14.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

– trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Fajsławice oraz niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

– obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016r.

– obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2016r.

– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Fajsławice na 2016r.

– określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

– określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Fajsławice na 2016r.

– wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

– wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                          (-) Andrzej Wójcik