Zaproszenie na marcową sesję rady gminy

Rada Gminy Fajsławice

Fajsławice 23.03.2015r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. Nr 594, z późn. zm.).

zwołuję

VI Sesję Rady Gminy Fajsławice

na poniedziałek, 30 marca 2015 roku godz. 14.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

– udzielenia miastu Zamość pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień w Zamościu,

-zmiany uchwały Nr XXXV/172/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie udzielenia Gminie Łopiennik Górny pomocy finansowej na realizację zadania pod nazwą ,,Inwestycja związana z przebudową mostu na rzece Łopa w ciągu drogi gminnej nr 110027L w Łopienniku Dolnym Kolonii/Łopienniku Nadrzecznym oraz przebudową odcinka niniejszej drogi”,

-zmian w budżecie na 2015 rok,

-zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018,

– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Fajsławice,

-zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

-zmiany uchwały Nr XXXIII/159/2013 z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Fajsławice,

-wyodrębnienia  funduszu sołeckiego na rok 2016,

– przystąpienia Gminy Fajsławice do Stowarzyszenia na rzecz wspierania spójności Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego,

– przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fajsławice w 2015 roku.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik