Zaproszenie na październikową sesję Rady Gminy Fajsławice

Rada Gminy Fajsławice

ZAWIADOMIENIE

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r Nr 594, z późn. zm.)

zwołuję

XLVI sesję Rady Gminy Fajsławice

na piątek 31 października 2014 roku o godz. 8.00

w Sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

– w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok,

– w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2015 rok,

– w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok,

– w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Fajsławice na 2015 rok,

– w sprawie uchwalenia „Program współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”,

– w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

– w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015,

– w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

8.      Wolne wnioski i informacje.

9.       Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik