Zaproszenie na sesję Rady Gminy Fajsławice

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.)

zwołuję

XXVII sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 20 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godz.13.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:

Otwarcie obrad.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacje o pracach Komisji Rady.
  4. Informacje o bieżącej pracy Wójta.
  5. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

– w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

– w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fajsławice.

  1. Wolne wnioski.
  2. Zakończenie obrad.