Zaproszenie na październikową sesję Rady Gminy Fajsławice

Rada Gminy Fajsławice

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. Nr 594, z późn. zm.).

 zwołuję

XII sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 16 października 2015r. (piątek), o godz.12.30

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

– zmian w budżecie na 2015 rok

-zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2018

– zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Fajsławice

8. Dyskusja na temat wypadków i bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych.

9. Dyskusja na temat bezpieczeństwa publicznego.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik