Zaproszenie na sesję Rady Gminy Fajsławice

ZAWIADOMIENIE   

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.)

 

zwołuję

XV sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 30 grudnia 2015r. (środa), o godz.15.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

– zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2018

– zmiany w budżecie na 2015 rok

– wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019

– uchwalenia budżetu na rok 2016

– uchwalenia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata   2016-2019

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.