Zaproszenie na sesję Rady Gminy Fajsławice

Rada Gminy Fajsławice

ZAWIADOMIENIE   

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.)

 

zwołuję

XVI sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 30 marca 2016r. (środa) o godz.13.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

-udzielenia Powiatowi Krasnostawskiemu pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2121L Fajsławice-Wola Idzikowska-Oleśniki od km 0+435 do km 1+046”,

-udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,

– udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu,

– zmian w budżecie na 2016 rok,

-niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017,

-przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fajsławice w 2016 roku,

-określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Fajsławice

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.