Zaproszenie na sesję Rady Gminy Fajsławice

Rada Gminy Fajsławice

ZAWIADOMIENIE   

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.)

zwołuję

XVII sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 3 czerwca 2016r. (piątek) o godz.13.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów

7.      Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

a)      dyskusja,

b)      podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Fajsławice z wykonania budżetu za 2015 rok

c)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Fajsławice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

8.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

– zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

– ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez gminę lub Państwową Straż Pożarną

9.      Wolne wnioski

10.  Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                 (-) Andrzej Wójcik