Zaproszenie na sesję Rady Gminy Fajsławice

Rada Gminy Fajsławice

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.)

 zwołuję

XVIII sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 28 czerwca 2016r. (wtorek) o godz.13.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

– udzielenia Powiatowi Krasnostawskiemu pomocy finansowej na wykonanie zadania pod nazwą ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2121L Fajsławice- Wola Idzikowska- Oleśniki od km 0+442 do km 1+045”,

– zmian w budżecie Gminy na rok 2016,

– zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016- 2019,

– zatwierdzenia taryfy i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Fajsławice,

 –  uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fajsławice”,

– określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

– określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

– ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców,

-zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Fajsławice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

– ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających,

– zmiany uchwały Nr III/3/2014 Rady Gminy Fajsławice z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Fajsławice oraz ustalenia ich składów osobowych.

8.      Wolne wnioski

9.      Zakończenie obrad