Zaproszenie na sesję Rady Gminy Fajsławice

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.)

 zwołuję

XIX sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 29 lipca 2016r. (piątek) o godz.13.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

– zmian w budżecie Gminy na rok 2016,

– zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016- 2019,

8.      Wolne wnioski

9.      Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                           (-) Andrzej Wójcik