Zaproszenie na sesję Rady Gminy Fajsławice

 

Rada Gminy FajsławiceNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. Nr 594, z późn. zm.).

 zwołuję

X sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 24 lipca 2015r. (piątek) o godz.14.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

 

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Informacje o pracach Komisji Rady.
  5. Informacje o bieżącej pracy Wójta.
  6. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

-uchwalenia zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Fajsławice”

-wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

Projekty uchwał