Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.)

zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Fajsławice na dzień 30 marca 2017r. (czwartek) o godz.13.00
w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice.
Proponuję następujący porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4.Informacje o pracach Komisji Rady.
5.Informacje o bieżącej pracy Wójta.
6.Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.
7.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
– w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
– w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Fajsławice
– w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Fajsławice
– w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości będącej własnością Gminy Fajsławice,
– w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018,
– w sprawie udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
– w sprawie udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu,
– w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
8.Wolne wnioski.
9.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

 (-) Andrzej Wójcik