Zaproszenie na sesję

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016. poz. 446, z późn. zm.)

zwołuję

XXIX/2017 sesję Rady Gminy Fajsławice

na 30 maja 2017 roku o godz. 14.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Informacje o pracach Komisji Rady.

5. Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Fajsławice.

8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016r.

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Fajsławice z wykonania budżetu za 2016 rok,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Fajsławice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

– w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością gminy Fajsławice,

– w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości będącej własnością gminy Fajsławice,

– w sprawie zmian w budżecie gminy Fajsławice w 2017r.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik