Zaproszenie na sesjsę Rady Gminy Fajsławice

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2013r. Nr 594, z późn. zm.).

 

zwołuję

XI sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 25 września 2015r. (piątek), o godz.14.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Informacje o pracach Komisji Rady.
  5. Informacje o bieżącej pracy Wójta.
  6. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.
  7. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Fajsławice za I półrocze 2015r.
  8. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

-zmian w budżecie na 2015 rok

-udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu

– wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bez przetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Fajsławice

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.