Zaproszenie na styczniową sesję Rady Gminy Fajsławice

Rada Gminy Fajsławice

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję

XXV sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 19 grudnia 2016r. (poniedziałek) o godz.13.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Informacje o pracach Komisji Rady.
  5. Informacje o bieżącej pracy Wójta.
  6. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

– wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020,

– uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017,

– zmiany w budżecie Gminy na rok 2016,

– zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2019,

– wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fajsławice na lata 2017-2021 ,

– zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Fajsławice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

8 Doradztwo energetyczne- prezentacja UMWL w ramach realizacji projektu ,,Ogólnopolski system wsparcia dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz

przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”- Monika Mulier- Gogół.

9. Wolne wnioski

10. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik