Zaproszenie na styczniową sesję

Budynek Urzędu Gminy w Fajsławicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. Nr 594, z późn. zm.).

zwołuję

V sesję Rady Gminy Fajsławice

na piątek, 30 stycznia 2015 roku o godz. 14.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

– w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Fajsławice na lata 2015-2020,

– w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości gminnej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Fajsławice,

–  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018

–  w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015

7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik