Zaproszenie na zaprzysiężenie Wójta

Budynek Urzędu Gminy w Fajsławicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. Nr 594, z późn. zm.), w związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Chełmie Nr DCH-712-54/2/14 z dnia 3 grudnia 2014 w sprawie zwołania sesji rad w celu złożenia ślubowania przez wójtów, burmistrzów i Prezydenta Miasta Chełm wybranych w dniu 30 listopada 2014r.

zwołuję

II sesję Rady Gminy Fajsławice

na piątek, 5 grudnia 2014 roku o godz. 14.30

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Wręczenie Wójtowi Gminy Fajsławice zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Fajsławicach.

4.      Ślubowanie Wójta Gminy Fajsławice.

5.      Wolne wnioski i informacje.

6.       Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik