Zgromadzenie delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej

Zgromadzenie delegatów LIR 2016

W dniu 20 czerwca br. w siedzibie Lubelskiej Izby Rolniczej odbyło się IV posiedzenie Walnego Zgromadzenia delegatów V kadencji LIR. Obradom przewodniczył Piotr Burek Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.

W pierwszej części spotkania delegaci zajęli się sprawami bieżącym Lubelskiej Izby Rolniczej. Zostały poddane pod dyskusje sprawozdania z działalności  Zarządu LIR i Komisji Rewizyjnej LIR za rok 2015. Dokumenty zostały przyjęte jednogłośnie. Po pozytywnej ocenie działalności Zarządu i Biura LIR delegaci jednogłośnie udzielili Zarządowi LIR absolutorium. W pierwszej części spotkania przyjęto również budżet LIR na 2016 rok.

Po przerwie w drugiej części posiedzenia Prezes LIR powitał przybyłych gości i zaprosił do uczestniczenia w dalszych obradach WZ. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej. Wojewodę Lubelskiego reprezentowała  Pani Agata Grula Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa LUW.   W spotkaniu uczestniczyli również przdstawiciele instytucji okołorolniczych funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego, między innymi Pan Paweł Piotrowski – Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Pan Kazimierz Choma – Dyrektor OT ANR w Lublinie, Pan Zdzisław Antoń – Dyrektor KRUS OR Lublin, Pan Sławomir Plis – Z-ca Dyrektora ARiMR OR Lublin, Pan Piotr Woch – Dyrektor Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie, Pan Krzysztof Chmielik – Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Pan Antoni Skrabucha – Dyrektor LORD w Końskowoli, a także Pani Magdalena Smolira – pracownik ARR OT Lublin.

Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat bieżących problemów związanych z rolnictwem. Najwięcej uwagi poświęcono: niekontrolowanemu importowi zbóż z Ukrainy oraz na temat konsekwencji podpisania umowy pomiędzy UE a Ukrainą. Dyskutowano także o zagrożeniach wynikających z ewentualnego podpisania umów o wolnych handlu TTIP z USA. Zwrócono uwagę na różne standardy produkcji żywności w USA i UE oraz zagrożeniu załamania rynku rolnego w Europie.

Szeroko omawiano także temat dzikiej zwierzyny i wyrządzanych przez nią szkud w uprawach rolniczych. Negatywnie oceniono prowadzoną do tej pory politykę ograniczania populacji dzika na terenie Polski, a szczególnie na terenach zagrożonych ASF. Ostatecznie Walne Zgromadzenie przyjęło dwa stanowiska Lubelskiej Izby Rolniczej. Pierwsze dotyczyło negocjacji Transatlantyckiego Partnerstwa w Dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), a drugie projektu nowej ustawy Prawo Wodne. W stanowiskach Delegaci WZ wyrazili swoje zaniepokojenie co do niejawności negocjacji umowy TTIP i nowych stawek za wykorzystywanie wody do produkcji rolniczej.

Źródło: http://www.lir.lublin.pl/