Zmiany w ustawie o KRUS

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2015 r. poz.1506) polegającej na:

  • możliwości dobrowolnego przystąpienia do rolniczego ubezpieczenia społecznego osób, które podlegały ubezpieczeniu jako rolnik lub domownik i zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej lub pracy w gospodarstwie rolnym w związku z nabyciem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych albo zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przez okres pobierania tego świadczenia albo zasiłku – do uzyskania 25–letniego okresu ubezpieczenia emerytalno–rentowego;

  • opłacaniu za te osoby składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe przez wójta;

  • nałożeniu obowiązku na KRUS niezwłocznego przekazywania właściwemu wójtowi odpisu decyzji stwierdzającej podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez osobę, która złożyła wniosek o objęcie ubezpieczeniem z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna;

  • możliwość rezygnacji z ubezpieczenia w ZUS i powrót do ubezpieczenia w KRUS osób już pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (dotyczy osób, które po złożeniu oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego albo wykonywanej pracy w gospodarstwie rolnym straciły status do ubezpieczenia społecznego rolników),

osoby, pobierające już świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, które chcą odstąpić od ubezpieczenia w ZUS i powrócić do ubezpieczenia w KRUS mogą złożyć wniosek do dnia 31 marca 2016 roku, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach w godzinach: od 07.30-15.30 od poniedziałku do piątku w pokoju nr 3.

Źródło: http://www.mopr.lublin.pl/