Znów można zgłaszać uwagi do zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy

Fajsławice, dnia 3 sierpnia 2015 r.

 OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, ze zm.)  oraz art. 39 ust 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Fajsławice uchwały Nr VII/19/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice.

Zmiana planu miejscowego obejmuje obszar gminy w jej granicach administracyjnych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Fajsławice, 21-060 Fajsławice 107, w terminie do dnia 26 sierpnia 2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

 

Wójt Gminy Fajsławice

                                                                                                /-/ Tadeusz Chruściel