Zwrot podatku akcyzowego

traktor-ursus

Urząd Gminy Fajsławice informuje, że od 01.08.2016 r. do 31.08.2016 r. producenci rolni  mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta (również dzierżawionych).

Do wniosku należy dołączyć  oryginały faktur VAT  z zakupu ON za okres od dnia 01.02.2016 r. do 31.07.2016 r.

Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86  oraz powierzchni  użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego 2016 roku.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  w 2016 r. wynosi 1,00 zł. na 1 litr oleju.

Wnioski przyjmowane są w UG Fajsławice – pokój Nr 8 w godz. 7-15.

Informację sporządziła: Anna Rozwałka